Regulamin Szkoły

Regulamin Time Creator Studio

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach taneczno-sportowych jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez Uczestnika zajęć ruchowych.

2. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Zapisując się na zajęcia w TCS, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. W przypadku zajęć dla dzieci, rodzic, bądź opiekun prawny nieletniego oświadcza, że u jego podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach tanecznych lub sportowych. TCS nie ponosi odpowiedzialności w razie szkody powstałej w wyniku lub w związku ze stanem zdrowia uczestnika, gdy uczestnik pomimo przeciwwskazań zdrowotnych wziął udział w zajęciach

4. Rzeczy wartościowe uczestnik przynosi i zostawia w TCS na własną odpowiedzialność.

5. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach, eventach, zajęciach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych przez TCS wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

§ 3 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DZIECI

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie umowy, pomiędzy TCS a rodzicami/opiekunami dziecka.
 2. Umowę należy podpisać po pierwszych zajęciach z udziałem dziecka.
 3. Ilość miejsc w poszczególnych grupach tanecznych i sportowych jest ograniczona. O rezerwacji miejsca w danej grupie decyduje kolejność zapisów.
 4. TCS nie zwraca opłat za nieobecność dziecka na zajęciach, niezależnie od przyczyny nieobecności (dotyczy m.in. nieobecności z powodu choroby, kwarantanny, wyjazdu itp.).
 5. W razie nieobecności dziecko ma prawo do odrobienia  zajęć na innej technice niż ta, na którą karnet został wykupiony. Nieobecność na zajęciach należy uprzednio zgłosić  (sms 609-104-012, mail tcs.manago@gmail.com)
 6. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na rachunek bankowy  Katarzyna Ratajczak 05 1140 2004 0000 3302 7707 6067 do 25 dnia każdego miesiąca.
 7. Opłata za każdy miesiąc jest zmienna i uzależniona od liczby zajęć w danym miesiącu.
 8. Zapisu na zajęcia można dokonać telefonicznie, poprzez formmularz kontaktowy lub rekrutacje, przy czym gwarancją przyjęcia do danej grupy jest podpisanie umowy oraz  rejestracja konta na sportsmanago.
 9.  
 10. § 4 WYSOKOŚĆ OPŁAT
 11. Wysokość opłat za zajęcia podana jest w Cenniku TCS/ sytemie sportsmemanago.
 12. Wysokość opłat może ulec zmianie o czym uczestnik będzie wcześniej poinformowany.

§ 5 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

 1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.
 2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów, zakaz zwilżania obuwia na parkiecie).
 3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich instrukcji i zaleceń udzielanych przez prowadzących zajęcia. TCS nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe zdarzenia, powstałe w wyniku niedostosowania się do uwag instruktora, nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, korzystania z Sali niezgodnie z przeznaczeniem, jak również samodzielnego i nienadzorowanego wykonywania ryzykownych ćwiczeń, wymagających asekuracji.
 4. W wyjątkowych przypadkach TCS ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej www. timecreator.pl,  lub dostarczona do Uczestników osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 5. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć w TCS.
 6. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie Studio, bez zgody kierownictwa jest zabronione.
 7. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do TCS i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane prze osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

§ 6 KLAUZULA RODO

Uczestnik zajęć (w przypadku osób do 16. roku życia – Rodzic Uczestnika) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Time Creator Studio (Administrator danych) w następującym zakresie:

- wykorzystywanie wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej www.timecraeator.pl oraz fanpage’u TCS na portalu społecznościowym facebook;

- wykorzystywanie wizerunku na wszelkich drukach (plakaty, ulotki, zaproszenia do udziału w warsztatach, obozach itp.), promujących TCS lub imprezy sportowe i rekreacyjne, organizowane przez TCS;

- zbieranie niezbędnych danych osobowych, w celu przygotowywania umów współpracy z TCS;

- zbieranie niezbędnych danych osobowych, w celu pośredniczenia w zakupie biletów autokarowych, lotniczych, kolejowych lub promowych, uzyskania wiz podróżniczych, rezerwacji hotelowych i innych czynności, niezbędnych do realizacji podróży na zawody, obozy, warsztaty i inne imprezy wyjazdowe, organizowane przez TCS.

Uczestnik zajęć lub jego Rodzic może cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika lub jego Rodzica. Dane nie będą profilowane.

Uczestnik zajęć lub jego Rodzic ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.